Sign In Forgot Password

Shabbat Morning I

P'sukei D'Zimrah - Verses of Praise

Sh'ma Uvirchotecha - Sh'ma and Its Blessings

T'fila

Adonai S'fatai

Avot v'Imahot

G'vurot

K'dushah

Yism'chu (K'dushat HaYom)

V'shamru  (K'dushat HaYom)

R'tzei (Avodah)

Hodaah

Sim Shalom (Shalom)

Yih'yu l'Ratzon (T'filat HaLev)

Oseh Shalom (Shalom)

Seder K'riyat HaTorah - Reading the Torah on Shabbat

Ein Kamochah/Av Harachamim (Kabbalat HaTorah)

Ki MiTzion  (Kabbalat HaTorah)

Baruch Shenatan (Kabbalat HaTorah)

Sh'ma / Echad (Kabbalat HaTorah)

Gadlu Adonai (Hakafah)

Romemu (Hakafah)

Blessing Before the Reading of the Torah (Birchot HaTorah)

Blessing After the Reading of the Torah (Birchot HaTorah)

Mi Shebeirach

Blessing Before the Haftarah (Birchot HaHaftarah)

Blessing After the Haftarah (Birchot HaHaftarah)

Concluding Prayers

Mon, June 17 2024 11 Sivan 5784